Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Justyna i Piotr Królikowscy prowadzący wynajem apartamentów w Tyliczu, ul. Wolności 17a, 33-383 Tylicz, e-mail: kontakt@zaswierkami-tylicz.pl, tel. 664 – 058 – 371. Proszę zapoznać się z listą czynności przetwarzania danych, podstaw prawnych oraz okresów przechowywania danych:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z Klientem

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie Klientów będących osobami fizycznymi. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy związanej z wynajmem oraz przez okres wynikający z przepisów prawa odnoszących się do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.   Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   Dane przetwarzane są przez okresy wskazane w przepisach prawa, w tym ustawę o rachunkowości.   Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie w związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe. Ponadto z uwagi na obowiązujące przepisy prawa miejscowego dane Klientów będą przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Krynicy – Zdrój w celu wniesienia opłaty uzdrowiskowej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: kontakt@zaswierkami-tylicz.pl lub listownie na adres wskazany powyżej.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. w zakresie rachunkowości. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości wynajmu apartamentu.

Profilowanie:

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który polegałby na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Pliki cookies:

zaswierkami-tylicz.pl  wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz w celach badania satysfakcji.

Użytkownik https://www.zaswierkami-tylicz.pl może, za pomocą panelu cookies, wyrazić zgodę (akceptuje obecne ustawienia) na wykorzystywanie przez serwis https://www.zaswierkami-tylicz.pl plików cookies Google Analytics w celach statystycznych. Plik cookies Google Analytics jest domyślnie wyłączony.

Scroll to Top